top of page

All 3 of our Books Locating the Garden of Eden and Land of Gold in the Philippines!
You are about to embark on the most monumental journey of all archaeological discoveries. The mother lode that would make the likes of Indiana Jones salivate. The true land of gold in all of history which leads to the location of the Garden of Eden and Land of Creation identifying the Rivers from Eden en route. Why is this important? You will never understand geography, history nor especially Bible prophecy without this restored knowledge of what many will consider the most illustrious realm on Earth. Without this, one cannot interpret archaeology with mastery, lecture on history with certainty, preach a sermon on the topic with veracity nor even satisfy elementary queries. Though founded in the Bible which is the origin of this saga, examine the history, archaeology, geography, science, linguistics, etc. which all converge to reveal what the world knew and somehow misplaced about a century ago. This is a mystery no longer and now, you will know the whereabouts of the lost isles of gold...

 

Filipino Tagalog:
Ikaw ay papasok na sa pinakamahalagang paglalakbay sa lahat ng archaeological na pagtuklas. Ang mother lode na magpapalaway sa mga tulad ng Indiana Jones. Ang tunay na lupain ng ginto sa buong kasaysayan na humahantong sa lokasyon ng Halamanan ng Eden at Lupain ng Paglikha na nagpapakilala sa mga Ilog mula sa Eden sa ruta. Bakit ito mahalaga? Hindi mo kailanman mauunawaan ang heograpiya, kasaysayan o lalo na ang hula ng Bibliya kung wala itong naibalik na kaalaman sa kung ano ang ituturing ng marami na pinakatanyag na kaharian sa daigdig. Kung wala ito, hindi maaaring bigyang-kahulugan ng isang tao ang arkeolohiya nang may karunungan, panayam sa kasaysayan nang may katiyakan, mangaral ng isang sermon sa paksa nang may katotohanan o kahit na matugunan ang mga tanong na pang-elementarya. Bagama't itinatag sa Bibliya na siyang pinagmulan ng alamat na ito, suriin ang kasaysayan ng lahat ng arkeolohiya, heograpiya, linggwistika sa agham, atbp. na lahat ay nagsasama-sama upang ihayag na alam ng mundo at kahit papaano ay naligaw mga isang siglo na ang nakalipas. Ito ay hindi na isang misteryo at ngayon, malalaman mo ang kinaroroonan ng mga nawawalang isla ng ginto.

Garden of Eden Revealed: 7"x10" Full-Color Paperback
Solomon's Treasure: 6"x9" BW Paperback
Ang Paghahanap Sa KAYAMANAN ni Haring SOLOMON: 6"x9" BW Paperback

Solomon's Trio Bundle

₱2,775.00Price
    Screenshot 2024-06-08 at 9.39.36 AM.png

    All Orders Shipped C.O.D. From

    bottom of page